Ruhsat ve İskan

YAPI RUHSATI

YAPI RUHSATI


Bir yapının inşa edilmesi hafriyat, kazı, beton dökme, gerekli malzemelerin taşınması vs. gibi çevreyi etkileyen pek çok faaliyeti beraberinde getirir ve bu işlemler ruhsata bağlanıp bir nizama sokulmazsa kamuyu olumsuz etkiler ve düzeni bozar. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için belediye mücavir alan sınırları içerisinde belediyeden, bu sınırlar dışında valilikten ruhsat alınması gerekir.


Yapı ruhsatiyesi:

İMAR KANUNU Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.


RUHSAT ALMA ŞARTLARI

İMAR KANUNU Madde 22 – Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) (1) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce (....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR

1- BASİT TADİLAT VE TAMİRATLAR

2- KÖYDEKİ YAPILAR

3- KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER

4- İMAR AFFINDAN FAYDALANMIŞ YAPILAR

5- 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN EK MADDE 8 KAPSAMINA GİREN ALANLARDA 10 OCAK 1975 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ YAPILAR.

6- 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 17 OCAK 1957 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ YAPILAR.

7- 2981 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ KAPSAMINDA RUHSATLI SAYILAN YAPILAR.

8- 2565 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA TAHSİSLİ VEYA TAHSİSSİZ OLARAK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA KULLANILMAKTA OLAN ARSA VE ARAZİLER ÜZERİNDEKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA VEYA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT YAPILAR.

9- 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUNEK 8. MADDESİ GEREĞİNCE ÇIKARILAN YÖNETMELİĞİN 1.03. MADDESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN KÖY VE MEZRALAR VE DAĞINIK YERLEŞİK ALANLARDA SANAYİ, DEPOLAMA, TURİSTİK VE TARIMSAL YAPILAR DIŞINDA KALAN İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR.

10-BAHÇE DUVARLARI

11-ŞANTİYE BİNALARI


Bir yapının inşa edilmesi hafriyat, kazı, beton dökme, gerekli malzemelerin taşınması vs. gibi çevreyi etkileyen pek çok faaliyeti beraberinde getirir ve bu işlemler ruhsata bağlanıp bir nizama sokulmazsa kamuyu olumsuz etkiler ve düzeni bozar. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için belediye mücavir alan sınırları içerisinde belediyeden, bu sınırlar dışında valilikten ruhsat alınması gerekir.


Yapı ruhsatiyesi:

İMAR KANUNU Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.


RUHSAT ALMA ŞARTLARI

İMAR KANUNU Madde 22 – Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) (1) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce (....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR

1- BASİT TADİLAT VE TAMİRATLAR

2- KÖYDEKİ YAPILAR

3- KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER

4- İMAR AFFINDAN FAYDALANMIŞ YAPILAR

5- 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN EK MADDE 8 KAPSAMINA GİREN ALANLARDA 10 OCAK 1975 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ YAPILAR.

6- 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 17 OCAK 1957 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ YAPILAR.

7- 2981 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ KAPSAMINDA RUHSATLI SAYILAN YAPILAR.

8- 2565 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA TAHSİSLİ VEYA TAHSİSSİZ OLARAK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA KULLANILMAKTA OLAN ARSA VE ARAZİLER ÜZERİNDEKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA VEYA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT YAPILAR.

9- 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUNEK 8. MADDESİ GEREĞİNCE ÇIKARILAN YÖNETMELİĞİN 1.03. MADDESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN KÖY VE MEZRALAR VE DAĞINIK YERLEŞİK ALANLARDA SANAYİ, DEPOLAMA, TURİSTİK VE TARIMSAL YAPILAR DIŞINDA KALAN İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR.

10-BAHÇE DUVARLARI

11-ŞANTİYE BİNALARI

Yorumlar

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Yorum Yaz

Adres
905322052719