Yargı Kararları

HAZİNE ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ DENİZ KIYISINDA KALAN YAPI KAYIT BELGELİ YAPI, ”İZİNSİZ YAPI” OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAMAZ!

HAZİNE ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ DENİZ KIYISINDA KALAN YAPI KAYIT BELGELİ YAPI, ”İZİNSİZ YAPI” OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAMAZ!

T.C.

ISTANBUL

4. IDARE MAHKEMESI

(TÜRK MILLETI ADINA)

ESAS NO : 2020/594

KARAR NO : 2020/1156

DAVACI : 

VEKILI : AV. GÖKHAN BILGIN

-UETS[16128-21963-73595]

DAVALI : BÜYÜKÇEKMECE BELEDIYE BASKANLIGI

VEKILI : 

-UETS[16488-84932-21794]

DAVANIN KONUSU :Istanbul Ili, Büyük.ekmece Ilçesi, Kumburgaz Mahallesi, Çesme Caddesi,

Sahil Kordonboyu Sokak, No:2 adresinde bulunan yapının yıkılması, aksi halde 775 sayılı

Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca belediye tarafından yıkılacagı ve masrafların %20

fazlasıyla tahsil edilecegine iliskin Büyük.ekmece Belediye Baskanlıgı Zabıta Müdürlügünün

06.03.2020 tarihli isleminin iptali istenilmektedir.

ESAS KARAR

I) OLAY VE OLGULAR :

Davacı; Istanbul Ili, Büyük.ekmece Ilçesi, Kumburgaz Mahallesi, Çesme Caddesi Sahil

Kordonboyu Sokak, Cami altı no:2 adresinde bulunan yapının sahibidir.

1.

Davalı idare zabıta ekiplerince 06.03.2020 tarihinde yapılan denetimde, söz konusu yapının

kamuya ait yeri isgal ettigi ileri sürülerek alınan Büyük.ekmece Belediye Baskanlıgı Zabıta

Müdürlügünün 06.03.2020 isleminde; "775 Sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında davacıya ait

yapının tahliye edilip Belediye tarafından yıkılacagı ve yıkım masraflarının %20 fazlasıyla

davacıdan tahsil edilecegi" belirtilmis ve islem davacıya aynı gün muhtarlık aracılıgıyla teblig

edilmistir.

2.

Bakılan dava, anılan yıkım ve tahliyeye yönelik islemin iptali istemiyle 16.03.2020 tarihinde

açılmıstır.

3.

II) DAVACININ IDDIALARI:

Davacı tarafından özetle; Söz konusu yapının yıllar önce yapıldıgı ve yıllardır büfe olarak

kullanıldıgı, anılan yapıya iliskin 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16.maddesi kapsamında yapı kayıt

belgesi düzenlendigi, söz konusu büfenin Kıyı Kanunu kapsamında kaldıgı, 775 Sayılı Kanunun

Geçici 18.maddesi uyarınca islem tesis edilemeyecegi, 3621 Sayılı Kanunun 14.maddesi

kapsamında ruhsatsız yapılar için 3194 Sayılı Kanunun uygulanması gerektigi, öte yandan yapı

hakkında alınan yapı kayıt belgesi uyarınca yapının mevzuat uygun hale geldigi, yıkım ve tahliye

edilemeyecegi, islemlerin hukuka aykırı oldugu, iptal edilmesi gerektigi; öne sürülmüstür.

4.

III) SAVUNMANIN ÖZETI :

Davalı idare tarafından; Kıyı Kanunun uygulanabilmesi için söz konusu yapının mülkiyete tabi

bir alanda olması gerektigi, oysa söz konusu davacıya ait yapının üzerinde bulundugu zeminin

kamuya ait kumsal alanda kaldıgı, dolayısıyla devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan bir

alanda kaldıgı anlasılan yapı hakkında 3621 Sayılı Kanunun uygulanamayacagı, yapı kayıt

belgesi alınmasının davacıya herhangi bir kazanılmıs hak saglamadıgı, bu yapı kayıt belgesinin

dogrulugunu denetleyebilmek için davaya hasım düzelterek Çevre ve Sehircilik Bakanlıgının

dahil edilmesi gerektigi, emsal bir kararlarında da Istanbul 7.Idare Mahkemesinin E:2020/410

sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildigi, islemlerin hukuka

uygun oldugu; belirtilerek, davanın reddi gerektigi savunulmustur.


IV) YASAL MEVZUAT :

3621 sayılı Kıyı Kanununun 2. maddesinde; "Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu

kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil seritlerine ait düzenlemeleri ve bu

yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve sartlarına ait esasları kapsar" hükmüne; 14.

maddesinde ise "Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine

aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı Imar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır" hükmüne yer

verilmistir.

6.

775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddesinde "Bu kanunun yürürlüge girdigi tarihten

sonra, belediye sınırları içinde veya dısında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma

büt.eli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan

yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, insa sırasında olsun veya iskan

edilmis bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası

tarafından derhal yıktırılır...." hükmü yer almaktadır.

7.

3194 sayılı Imar Kanununun 32. maddesinde ise; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat

alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya baslandıgı veya ruhsat ve

eklerine aykırı yapı yapıldıgı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi

bir sekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki insaat

durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek insaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının

yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine teblig edilmis sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara

bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale

getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata

aykırılık olan yapıda, bu aykırılıgın giderilmis oldugu veya ruhsat alındıgı ve yapının bu ruhsata

uygunlugu, inceleme sonunda anlasılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve insaatın

devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan

bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır

ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmüne yer verilmistir.

8.

V)INCELEME VE GEREKÇE :

9. Istanbul 4. Idare Mahkemesi'nce isin geregi g.rüsüldü:

Yukarıda yer verilen kanun maddelerinin birlikte degerlendirilmesinden; yapının yapıldıgı tarih

itibarıyla kisinin mülkiyet, irtifak, kira, tahsis gibi herhangi bir ayni veya sahsi hakka

dayanılmaksızın, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma büt.eli dairelere ait arazi ve

arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılan daimi veya geçici

bütün izinsiz yapıların 775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca karar alınmasına gerek

olmaksızın belediye veya Devlet zabıtası tarafından yıktırılacagı, ancak 3621 sayılı Kıyı Kanunu

kapsamında kalan alanlarda yapılan ruhsatsız yapılar hakkında 3194 sayılı Imar Kanunu

hükümlerinin uygulanacagı anlasılmaktadır.

10.

Olayda, davacının mülkiyetinde bulunmayan Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan deniz

kıyısında ruhsatsız olarak yapıldıgı anlasılan büfenin yıkılması, aksi halde 775 sayılı

Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca belediye tarafından yıkılacagı ve masrafların

%20 fazlasıyla tahsil edilecegine iliskin 06.03.2020 günlü Büyük.ekmece Belediye Baskanlıgı

Zabıta Müdürlügü isleminin tesis edildigi, davalı idarenin savunma dilekçesinden de anlasıldıgı

üzere söz konusu davacıya ait büfenin Kıyı alanında bulundugu ve dolayısıyla 3621 Sayılı Kıyı

Kanunu kapsamında kaldıgı, büfeye iliskin 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16.maddesi uyarınca

13/06/2019 tarih ve MRYEALZ7 belge nolu yapı kayıt belgesi alındıgı, g.rülmektedir.

11.

Bu durumda, yıkıma konu yapı niteligindeki isgallerin Kıyı Kanunu kapsamında kalan deniz

kıyısında yapıldıgı anlasıldıgından, davalı idare tarafından anılan Kanunun 14. maddesine

istinaden 3194 sayılı Imar Kanununa göre islem tesis edilmesi gerekirken, 775 sayılı Gecekondu

Kanununun 18. maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu islemde hukuka uygunluk

bulunmamaktadır.

12.

Öte yandan, yukarıda aktarılan düzenlemelere göre, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18.

maddesi uyarınca islem tesis edilebilmesi için yapının tamamının izinsiz olarak belediye sınırları

içinde veya dısında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma büt.eli dairelere veya ü.üncü

bir özel veya tüzel kisiye ait arazi veya arsa üzerinde yapılmıs olması gerekmektedir. 3194 sayılı

Kanunun geçici 16. maddesinden faydalanan hazine tasınmazlarında bulunan yapıların ise; yapı

kayıt belgesi almakla 775 sayılı yasa kapsamında "izinsiz yapı" olarak addedilmesi mümkün

olmadıgından, bu yapılar y.nünden 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulama kosullarının bu

asamadan sonra kalmayacagı, anlasıldıgından uyusmazlık konusu islemde bu y.nüyle de hukuka

uygunluk bulunmamaktadır.

13.

VI) HÜKÜM :Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

14. Dava konusu islemin IPTALINE,

Asagıda d.kümü yapılan 285,20 TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

uyarınca belirlenen 1.700,00.-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine,

15.

Davalı idarece yürütmenin durdurulması kararına karsı yapılan itirazda karsılanan ve 148,60 TL

YD Itiraz Harcından dogan yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına,

16.

17. Kalırsa artan posta ücretinin hükmün kesinlesmesinden sonra davacıya iadesine,

Kararın tebliginden itibaren 30 gün içerisinde Istanbul Bölge Idare Mahkemesine istinaf yolu

açık olmak üzere, 30/09/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.


T.C.

ISTANBUL

4. IDARE MAHKEMESI

(TÜRK MILLETI ADINA)

ESAS NO : 2020/594

KARAR NO : 2020/1156

DAVACI : 

VEKILI : AV. GÖKHAN BILGIN

-UETS[16128-21963-73595]

DAVALI : BÜYÜKÇEKMECE BELEDIYE BASKANLIGI

VEKILI : 

-UETS[16488-84932-21794]

DAVANIN KONUSU :Istanbul Ili, Büyük.ekmece Ilçesi, Kumburgaz Mahallesi, Çesme Caddesi,

Sahil Kordonboyu Sokak, No:2 adresinde bulunan yapının yıkılması, aksi halde 775 sayılı

Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca belediye tarafından yıkılacagı ve masrafların %20

fazlasıyla tahsil edilecegine iliskin Büyük.ekmece Belediye Baskanlıgı Zabıta Müdürlügünün

06.03.2020 tarihli isleminin iptali istenilmektedir.

ESAS KARAR

I) OLAY VE OLGULAR :

Davacı; Istanbul Ili, Büyük.ekmece Ilçesi, Kumburgaz Mahallesi, Çesme Caddesi Sahil

Kordonboyu Sokak, Cami altı no:2 adresinde bulunan yapının sahibidir.

1.

Davalı idare zabıta ekiplerince 06.03.2020 tarihinde yapılan denetimde, söz konusu yapının

kamuya ait yeri isgal ettigi ileri sürülerek alınan Büyük.ekmece Belediye Baskanlıgı Zabıta

Müdürlügünün 06.03.2020 isleminde; "775 Sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında davacıya ait

yapının tahliye edilip Belediye tarafından yıkılacagı ve yıkım masraflarının %20 fazlasıyla

davacıdan tahsil edilecegi" belirtilmis ve islem davacıya aynı gün muhtarlık aracılıgıyla teblig

edilmistir.

2.

Bakılan dava, anılan yıkım ve tahliyeye yönelik islemin iptali istemiyle 16.03.2020 tarihinde

açılmıstır.

3.

II) DAVACININ IDDIALARI:

Davacı tarafından özetle; Söz konusu yapının yıllar önce yapıldıgı ve yıllardır büfe olarak

kullanıldıgı, anılan yapıya iliskin 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16.maddesi kapsamında yapı kayıt

belgesi düzenlendigi, söz konusu büfenin Kıyı Kanunu kapsamında kaldıgı, 775 Sayılı Kanunun

Geçici 18.maddesi uyarınca islem tesis edilemeyecegi, 3621 Sayılı Kanunun 14.maddesi

kapsamında ruhsatsız yapılar için 3194 Sayılı Kanunun uygulanması gerektigi, öte yandan yapı

hakkında alınan yapı kayıt belgesi uyarınca yapının mevzuat uygun hale geldigi, yıkım ve tahliye

edilemeyecegi, islemlerin hukuka aykırı oldugu, iptal edilmesi gerektigi; öne sürülmüstür.

4.

III) SAVUNMANIN ÖZETI :

Davalı idare tarafından; Kıyı Kanunun uygulanabilmesi için söz konusu yapının mülkiyete tabi

bir alanda olması gerektigi, oysa söz konusu davacıya ait yapının üzerinde bulundugu zeminin

kamuya ait kumsal alanda kaldıgı, dolayısıyla devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan bir

alanda kaldıgı anlasılan yapı hakkında 3621 Sayılı Kanunun uygulanamayacagı, yapı kayıt

belgesi alınmasının davacıya herhangi bir kazanılmıs hak saglamadıgı, bu yapı kayıt belgesinin

dogrulugunu denetleyebilmek için davaya hasım düzelterek Çevre ve Sehircilik Bakanlıgının

dahil edilmesi gerektigi, emsal bir kararlarında da Istanbul 7.Idare Mahkemesinin E:2020/410

sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildigi, islemlerin hukuka

uygun oldugu; belirtilerek, davanın reddi gerektigi savunulmustur.


IV) YASAL MEVZUAT :

3621 sayılı Kıyı Kanununun 2. maddesinde; "Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu

kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil seritlerine ait düzenlemeleri ve bu

yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve sartlarına ait esasları kapsar" hükmüne; 14.

maddesinde ise "Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine

aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı Imar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır" hükmüne yer

verilmistir.

6.

775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddesinde "Bu kanunun yürürlüge girdigi tarihten

sonra, belediye sınırları içinde veya dısında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma

büt.eli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan

yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, insa sırasında olsun veya iskan

edilmis bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası

tarafından derhal yıktırılır...." hükmü yer almaktadır.

7.

3194 sayılı Imar Kanununun 32. maddesinde ise; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat

alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya baslandıgı veya ruhsat ve

eklerine aykırı yapı yapıldıgı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi

bir sekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki insaat

durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek insaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının

yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine teblig edilmis sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara

bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale

getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata

aykırılık olan yapıda, bu aykırılıgın giderilmis oldugu veya ruhsat alındıgı ve yapının bu ruhsata

uygunlugu, inceleme sonunda anlasılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve insaatın

devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan

bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır

ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmüne yer verilmistir.

8.

V)INCELEME VE GEREKÇE :

9. Istanbul 4. Idare Mahkemesi'nce isin geregi g.rüsüldü:

Yukarıda yer verilen kanun maddelerinin birlikte degerlendirilmesinden; yapının yapıldıgı tarih

itibarıyla kisinin mülkiyet, irtifak, kira, tahsis gibi herhangi bir ayni veya sahsi hakka

dayanılmaksızın, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma büt.eli dairelere ait arazi ve

arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılan daimi veya geçici

bütün izinsiz yapıların 775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca karar alınmasına gerek

olmaksızın belediye veya Devlet zabıtası tarafından yıktırılacagı, ancak 3621 sayılı Kıyı Kanunu

kapsamında kalan alanlarda yapılan ruhsatsız yapılar hakkında 3194 sayılı Imar Kanunu

hükümlerinin uygulanacagı anlasılmaktadır.

10.

Olayda, davacının mülkiyetinde bulunmayan Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan deniz

kıyısında ruhsatsız olarak yapıldıgı anlasılan büfenin yıkılması, aksi halde 775 sayılı

Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca belediye tarafından yıkılacagı ve masrafların

%20 fazlasıyla tahsil edilecegine iliskin 06.03.2020 günlü Büyük.ekmece Belediye Baskanlıgı

Zabıta Müdürlügü isleminin tesis edildigi, davalı idarenin savunma dilekçesinden de anlasıldıgı

üzere söz konusu davacıya ait büfenin Kıyı alanında bulundugu ve dolayısıyla 3621 Sayılı Kıyı

Kanunu kapsamında kaldıgı, büfeye iliskin 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16.maddesi uyarınca

13/06/2019 tarih ve MRYEALZ7 belge nolu yapı kayıt belgesi alındıgı, g.rülmektedir.

11.

Bu durumda, yıkıma konu yapı niteligindeki isgallerin Kıyı Kanunu kapsamında kalan deniz

kıyısında yapıldıgı anlasıldıgından, davalı idare tarafından anılan Kanunun 14. maddesine

istinaden 3194 sayılı Imar Kanununa göre islem tesis edilmesi gerekirken, 775 sayılı Gecekondu

Kanununun 18. maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu islemde hukuka uygunluk

bulunmamaktadır.

12.

Öte yandan, yukarıda aktarılan düzenlemelere göre, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18.

maddesi uyarınca islem tesis edilebilmesi için yapının tamamının izinsiz olarak belediye sınırları

içinde veya dısında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma büt.eli dairelere veya ü.üncü

bir özel veya tüzel kisiye ait arazi veya arsa üzerinde yapılmıs olması gerekmektedir. 3194 sayılı

Kanunun geçici 16. maddesinden faydalanan hazine tasınmazlarında bulunan yapıların ise; yapı

kayıt belgesi almakla 775 sayılı yasa kapsamında "izinsiz yapı" olarak addedilmesi mümkün

olmadıgından, bu yapılar y.nünden 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulama kosullarının bu

asamadan sonra kalmayacagı, anlasıldıgından uyusmazlık konusu islemde bu y.nüyle de hukuka

uygunluk bulunmamaktadır.

13.

VI) HÜKÜM :Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

14. Dava konusu islemin IPTALINE,

Asagıda d.kümü yapılan 285,20 TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

uyarınca belirlenen 1.700,00.-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine,

15.

Davalı idarece yürütmenin durdurulması kararına karsı yapılan itirazda karsılanan ve 148,60 TL

YD Itiraz Harcından dogan yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına,

16.

17. Kalırsa artan posta ücretinin hükmün kesinlesmesinden sonra davacıya iadesine,

Kararın tebliginden itibaren 30 gün içerisinde Istanbul Bölge Idare Mahkemesine istinaf yolu

açık olmak üzere, 30/09/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.


Yorumlar

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Yorum Yaz

Adres
905322052719